(វីដេអូ)៖ ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ទាក់ទងនឹង ទណ្ឌិត សម រង្សី