(វីដេអូ)៖​ ប្រសាសន៍សម្តេច៖​ ជំរុញផែនការឲ្យគ្រប់ភូមិមានអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិប្រើប្រាស់