(វីដេអូ)៖ ដំណើរការជួសជុលចម្លាក់បង្កាន់ដៃអសុរា និងទេវតាទ្រនាគនៅខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំង