(វីដេអូ)៖ ទទក ព័ត៌មានពេលរសៀល ម៉ោង ៣ ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩