អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ខែបំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការសុីវិល