អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការសុីវិលរាជរដ្ឋាភិបាល