សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ អាហ្វីល ប៉ាណូ ប័ណ្ឌប្រកាស ស្លាកសញ្ញាគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាណិជ្ជកម្ម

(រតនាគិរី)៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ អាហ្វីល ប៉ាណូ ប័ណ្ឌប្រកាស ស្លាកសញ្ញាគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានលក្ខណៈឃោសនាមហាជន និងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាណិជ្ជកម្ម កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។

កន្លងមកការដាក់តាំង និងការផ្សព្វផ្សាយអាហ្វីល ប៉ាណូ ប័ណ្ឌប្រកាស ស្លាកសញ្ញា តាមទីសាធារណៈ តាមផ្ទះ ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ សហគ្រាស សណ្ឋាគារ ។ល។ ដែលមានលក្ខណៈឃោសនាមហាជន និងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី ប៉ុន្តែនៅមានអាជីវករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន មួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឡើយ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី ៖