(វីដេអូ)កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្ត ប្រធានបទលំនាំចិត្តនឹងតម្រូវការសិរីរៈ