(វីដេអូ)នាទីកសិកម្ម ប្រធានបទជីវភាពថ្មីរបស់គ្រួសារកសិករ ជឹម ចាន់ថន