(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តីលើកពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបំពុលព័ត៌មាន ស្តីពីប្រទេសជិតខាងរំកឹលព្រំដែនចូលក្នុងដីកម្ពុជា