(វីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងអប់រំ ប្តាជ្ញាចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស