(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ថ្លែងពីបញ្ហាសំខាន់ចំនួនពីរនៅទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃនេះ