(វីដេអូ)៖ មេរៀនពីទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលរបស់ក្រុម លន់ នល់