(វីដេអូ)៖ ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា ហេតុអីមិនបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស