(វីដេអូ) ​កម្មវិធីកុនខ្ញុំ៖ ប្រធានបទដំណើរការផលិតរឿងរសាត់អណ្តែត(22/10/2019)