ច្បាប់ស្តីពីពិសោធនកម្មមាត្រា៩នៃច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា