កម្មវិធីចងចាំព្រះករណាធិគុណ៖ កម្រងវីដេអូឯកសារព្រះរាជសកម្មភាពនិងស្នាព្រះហស្ថព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរដ្ឋតនកោដ្ឋ