(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុវជន និងនីតិសប្បទា អនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេហ៌ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម្យ