(វិដេអូ)៖ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ SINGMED សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក ICON ប្រទេសសឹង្ហបូរី នាំយកមកនូវបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជំងឺមហារីកទំនើប និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា