(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះពិនិត្យតាមរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពត ដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រ លើកទី៨ ជុំទី២ នៅខេត្តកំពត