(វីដេអូ) កម្មវិធី យុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ ប្រធានបទ៖យុវជនរួមគ្នាដើម្បីស្មារតីសហគមន៍ ខេត្តកំពង់ចាម