សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភ្លឺតបទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិ និងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

(ភ្នំពេញ)៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភ្លឺតបទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិ និងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ។