ព្រះរាជក្រមស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិង យុវនីតិសប្បទា