(វីដេអូ)៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ប៊ុយកូ បុរីសូវ អញ្ជើញជាសាក្សីពិធីចុះហត្ថលេខា និងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា