(វីដេអូ)៖ តើកោះត្រល់ លែងជារបស់កម្ពុជា តាំងពីពេលណាមក?