វីដេអូ៖ ការបាត់បង់សន្តិភាព ស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ ៥០ឆ្នាំ