(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បូជាសាច់ស្រស់ ឈាមស្រស់ ដើម្បីដងទឹកមកស្រោចរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាម

https://youtu.be/AJiiDsSPhyA