ជនជាតិយួនដេហ្គា ដែល​ សម​ រង្ស៊ី​ ចុះហត្ថលេខាសន្យាកាត់ទឹកដី៤ខេត្តនៃភាគឦសាន​ របស់កម្ពុជា​ឱ្យ​នោះក៏បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅលើទឹកដីអាមេរិកដែរ !

https://youtu.be/kGYqf6uirW4