ប្រសាសន៍ដេីមទាំងស្រុងរបស់​ សម្តេច ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីផ្ទេរការគ្រប់គ្រង សាលាកុមារ ពិការភ្នែក និងគ ថ្លង់នៃអង្គការគ្រួសារថ្មី ស្ថិតនៅខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

https://youtu.be/QLmFe33mx6I