សសយក ខេត្ត បានរៀបចំកម្មវិធីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងលេីកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហា អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតាមមូលដ្ឋាន

ស្វាយរៀង៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការ សសយក ស្រុករំដួល លេខាធិការដ្ឋាន សសយក ខេត្ត បានរៀបចំកម្មវិធីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងលេីកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហា អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតាមមូលដ្ឋាន ដែលស្ថិតនៅ វត្តជ័យមុន្នី ក្នុងភូមិមឺនជ័យ ឃុំ មឺនជ័យ ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង។
+ខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផផ្សាយមានដូចជា៖
១.អំពេីហិង្សាជាអ្វី?
២.ប្រភេទនៃអំពេីហិង្សា
៣.មូលហេតុនៃអំពេីហិង្សា
៤.ផលពិបាកនៃអំពេីហិង្សា
៥.ដំណោះស្រាយកុំឱ្យកេីតមានអំពេីហិង្សា។
+វត្តមានចូលរួមមាន៖
-សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មឺនជ័យ ១នាក់
-ប៉ុស្តិរដ្ឋបាលឃុំមឺនជ័យ១នាក់
-មេភូមិ ០៨នាក់
-យុវជន សសយក ០៨នាក់
-ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសរុប ៧៨នាក់ ស្រី៣៧នាក់។