សន្ទុះហូបនំបញ្ចុកថ្ងៃទី០៩ មិថុនា បញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពនៃមហាគ្រួសារខ្មែរដែលខ្លាំងជាងទឹក បាក់ទំនប់!