សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាន​ បើកវគ្គសិក្សាខ្លីស្តីពី នវានុវត្តន៏ក្នុងរដ្ឋាបាលសារធារណៈ

ភ្នំពេញ៖ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានជូនដំណឹងដល់បន្រ្តីរាជកា ដែលមានបំណងចង់សិក្សាវគ្គខ្លីស្តីពី នវានុវត្តន៏ក្នុងរដ្ឋាបាលសារធារណៈ វគ្គ២ ដែកមានរយៈពេល១៨ម៉ោង។​

ការចាប់ផ្តើមទទូលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ នៅនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបន្ត នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៕