ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពត បានធ្វើពិធីប្រគល់ លិខិតថ្លែងអំណរ គុណ ដល់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

កំពត៖ ថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ស.ស.យ.កស្រុកទឹកឈូ ស្រុកបន្ទាយមាស និងស្រុកឈូក បានធ្វើពិធីប្រគល់ លិខិតថ្លែងអំណរ គុណ ដល់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលបានស្មគ្រចិត្តបង្រៀនបំប៉នដល់សិស្សត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកាល ពីឆ្នាំ ២០១៨ ។
-ស.ស.យ.កខេត្តកំពត បានធ្វើពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របញ្ជប់ការសិក្សាវគ្គកុំព្យូទររដ្ឋបាល និងបញ្ជប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពយុវជនខេត្តកំពត ។