វីដេអូ៖ រួមគ្នាជ្រោងទង្សស្មារតី ដែកថែប ការពារអធិប្បតេយ្យនិងឯករាជ្យជាតិខ្មែរ