វីដេអូ៖ សកម្មភាពរបស់លោកជំទាវ អោង សានស៊ូជី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា