មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តក្រចេះ

លោកស្រី៖ ណៃ ធីតា

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 097 7 501 761 / 012 501 761

អុីម៉ែល៖ naythida.kratie@yahoo.com / fm98.5kratie@gmail.com