មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តរតនគីរី

លោក៖ ឆាយ បូរិន

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រេសិទ្ធិ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 532 040

អុីម៉ែល៖ borinchhay168@gmail.com

 

លោក៖ កុល ផាន់ណា

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 017 614 416 / 016 934 893

ទូរសារ៖ 075 97 41 27

អុីម៉ែល៖ ratanakiri_radio@yahoo.com / phanna_design@yahoo.com