មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តមណ្ឌលគីរី

លោក៖ សុន សារឿន

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 011 49 44 88

អុីម៉ែល៖ saroeunson1@gmail.com