មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តសៀមរាប

លោក៖ លីវ សុខុន

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 946 185

ទូរសារ៖ 063 764 243

អុីម៉ែល៖ livsokhon@gmail.com/ nokorphnom_fm@yahoo.com