មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តកំពង់ធំ

លោកស្រី៖ ង៉ែត ណារីន

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 077 331 143

ទូរសារ៖ 062 210 465

អុីម៉ែល៖ nary.nget@gmail.com

 

លោក៖ អ៊ុំ ញុិប

ឋានៈតួរនាទី៖ អនុប្រធានមន្ទីរ

អុីម៉ែល៖ umgnep@yahoo.com