មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តស្វាយរៀង

លោក៖ កែវ ច័ន្ទលី

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 097 274 86 51

ទូរសារ៖ 044 715 356

អុីម៉ែល៖ romdoul_svr@yahoo.com / keochanly@gmail.com