មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តបាត់ដំបង

លោកស្រី៖ ប៉ុក ច័ន្ទសុធារី

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រេសិទ្ធិ

 

លោក៖ សួស សុភ័ក្រ្ត

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 017 507 766 / 076 333 60 17 / 097 41 27 628

ទូរសារ៖ 053 95 34 35