មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

លោក៖ ឡាយ ចេងលាង

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 83 43 29

ទូរសារ៖ 052 951 599

អុីម៉ែល៖ laychhengleang@yahoo.com