មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

លោក៖ សេក សុខុម

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 011 314 409 / 097 78 21 526

ទូរសារ៖ 054 71 02 12 / 054 71 00 62

អុីម៉ែល៖ sokhomsek@yahoo.com