មន្ទីព័ត៌មាន ខេត្តកំពង់ចាម

លោក៖ ជា ក្រូច

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទី

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 431 528

ទូរសារ៖ 042 941 257

អុីម៉ែល៖ cheakroch@yahoo.com