មន្ទីព័ត៌មាន ខេត្តកោះកុង

ឯកឧត្តម៖ កែវ សេដ្ឋា

ឋានៈតួរនាទី៖ ទីប្រឹក្សាក្រសួង

លោក៖ ម៉ុម ម៉ាលីកា

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទី

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 011 677 720 /097 791 26 68

ទូរសារ៖ 035 936 115

អុីម៉ែល៖ lika.information@gmail.com