មន្ទីព័ត៌មាន ខេត្តព្រះសីហនុ

លោក៖ ឱ សារឿន

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទី

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 293 342

ទូរសារ៖ 034 933 457

អុីម៉ែល៖ osr.info@ymail.com / info.shp97@yahoo.com