មន្ទីព័ត៌មានខេត្តកណ្តាល

លោក៖ ចាប វន្នី

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទី

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 727 383

ទូរសារ៖ 023 425 897

អុីម៉ែល៖ vanny.inf@gmail.com/ kandal.inf@gmail.com