រាជធានីភ្នំពេញ

លោក ឃុត សំខាន់

ឋានៈតួរនាទី៖ ប្រធានមន្ទី

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ 012 834 958

ទូរសារ៖ ០២៣ ៨៨១ ០៧២

អុីម៉ែល៖ midphnompenh@gmail.com