អំពីអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៧ ៖
– នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានក្នុង – ក្រៅប្រទេស មាន លោក អ៊ុន រិទ្ធី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានផ្សាយទៅបរទេស មាន លោក ខាន់ សុភារម្យ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន កាសែតកម្ពុជា មាន លោក ស្វាយ សោភិន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ ទស្សនាវដ្តី មាន លោក យូរ សំបូរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ រូបថត មាន លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ ឯកសារបណ្តាល័យ មាន លោក អ៊ុំ ឆែវី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេស – បោះពុម្ពផ្សាយ មាន លោក ថេង ឆៃគា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។